"Armstrong"

 

نگاهی به ادبیات

سه شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۳

 

-در بيت «گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق ساكن شود بديدم و مشتاق‌تر شدم» ضمير «م» در مگرم، متعلق به كدام واژه است.

الف)درد

ب)اشتياق

ج)مگر

د)شود

2-كدام گزينه عنصر اصلی حماسه است.

الف)قهرمانی بودن

ب)ملی بودن

ج)داستانی بودن

د)خارق‌العاده بودن

3-در بيت «نخستين بار گفتش كز كجایی / بگفت از دار مُلك آشنایی» منظور از دارالملك آشنایی چيست.

الف)كشور همسايه

ب)پايتخت عشق

ج)قبيله دوست

د)سرزمين محبوب

4-همه منظومه‌ها جز منظومه …………… از آثار حماسي طبيعي است.

الف)اديسه، هومر

ب)انه‌ايد، ويرژيل

ج)شاهنامه، فردوسي

د)گرشاسب‌نامه، اسدی‌توسی

5-در عبارت «به دار ظيف اميری از امرای حيّی نزول كردم، سياهی ديدم مغلول و مسلسل، مرا گفت اين، غلامي است حاری كه صوتی خوش دارد.» املای چند واژه نادرست است.

الف)يك

ب)دو

ج)چهار

د)سه

6-اگر بيت «داد معشوقه به عاشق پيغام / كه كند مادر تو با من جنگ» اولين بيت يك منظومه باشد قالب آن چيست.

الف)رباعی

ب)قطعه

ج)غزل

د)مثنوی

7-كدام گزينه برای سرودن مطالب بلند و داستان‌های طولانی مناسب است.

الف)قصيده

ب)ترجيع‌بند

ج)قطعه

د)مثنوی

8-مبتكر فن مناظره در زبان فارسی كيست.

الف)پروين اعتصامی

ب)اسدی

ج)نظامی

د)هاتف اصفهانی


ادامه مطلب...
 

 

نکته هایی از فصل 1پیش

سه شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۳

 

چند نکته از فصل اول
 

×اولين اظهارنظر را در مورد چگونگي فعاليت ژن ها در سال 1909 يك پزشك انگليسي به نام "سرآرچيبالد گرو" مطرح كرد. در آن زمان ژن واژه جديدي بود كه هيچكس در مورد ماهيت شيميايي و ساختمان آن اطلاعاتي نداشت. تصور گرو براين بود كه ژنها از طريق آنزيم فعاليت مي كنند.

×بعضي از امراض ارثي در انسان موجب نقص هاي بيوشيميايي مي شوند. براي مثال بيماري آلكاپتونوريا يك نوع بيماري ارثي (از نوع اتوزومي مغلوب) است كه ادرار افراد مبتلا به اين بيماري در مجاورت هوا سياه مي شود. علت سياه شدن وجود ماده اي در ادرار به نام هموجنتيسيك اسيد است.

 

آقاي گرو پي برو كه در افراد سالم اين اسيد وجود ندارد. چون آنزيمي به نام هموجنيتسيك اسيد اكسيداز آن را تجزيه مي كند. بنابراين در افراد بيمار ژن توليد كننده آنزيم هموجنتيسيك اسيد اكسيداز داراي نقص مي باشد و آنزيم موردنظر توليد نخواهد شد.آقاي گرو با بررسي و مشاهدات خود توانست انديشه هاي اوليه نظريه يك ژن ـ يك آنزيم را شكل دهد.

×نظريه يك ژن ـ يك آنزيم: هر ژن از طريق توليد يك آنزيم تأثير خود راعمل مي كند.

×آزمايشهايي را كه منجر به تأئيد و ارائه نظريه يك ژن ـ يك آنزيم شد دو دانشمند به نام هاي جورج بيدل و ادوارد تيتوم انجام دادند. تا زمان بيدل وتيتوم بيشتر آزمايش ها روي صفات فنوتيپي بود . مثلاً ژنهاي كنترل كننده رنگيزه در گياهان را  پژوهشگران انگليسي تحقيق كردند.

پژوهش آنان مربوط به رنگيزه آنتوسيانين موجود در گياه پامچال بوده است. در اين گياه سه ژن، هر كدام با تأثير بر رنگيزه آنتوسيانين موجب رنگهاي متفاوت در اين گياه مي شود (قرمز، صورتي، گل سرخي) . همچنين آزمايش هاي ديگري روي ژنهاي كنترل كننده رنگ چشم در مگس سركه بوده است كه اين آزمايش ها نيز فنوتيپي بوده است.

×آقاي بيدل و تيتوم جهش هابي را بررسي كردند كه برروي ژنهاي كنترل كننده واكنش هاي مهم متابوليك از قبيل توليد ويتامين و آمينواسيد بود. اين دو محقق برروي هاگهاي كپك نوروسپورا كراسا براي بررسي عمل ژن استفاده كردند.

×كپك نوروسپورا از دسته قارچ هاي آسكوميست (فصل 11 كتاب پيش دانشگاهي) مي باشد كه داراي چرخه زندگي هاپيوئيدي است. قارچ هاي آسكوميست در چرخه توليد مثل جنسي خود 8 هاگ هاپلوئيد درون هر هاگدان (آسك) توليد مي كنند. اين قارچ چون داراي سرعت توليد مثلي بالائي است در مطالعات وراثتي انتخاب مي شود.

×كپك نوروسپورا در لوله آزمايشي حاوي نمك ها، كمي شكر و يك نوع ويتامين (بيوتين؛ يكي از ويتامين هاي خانواده B) قادر به كشت دادن مي باشد. مجموع اين مواد را محيط كشت حداقل مي نامند.آقاي بيدل وتيتوم هاگهاي اين كپك را در معرض اشعه X قرار دادند به اميد اينكه تغييراتي در توانايي اين قارچ ها در ساختن موادآلي ايجاد كنند (جهش) . آنها مشاهده كردند كه بعضي از هاگهاي پرتو ديده در محيط كشت حداقل قادر به رشد نخواهند بود، ولي چنانچه مواد غذايي اضافي از قبيل اسيدها ي آمينه و ويتامين به محيط كشت حداقل اضافه مي شد اين هاگها نيز قادر به رشد بودند. البته مي دانيم هرگونه تغيير در ماده وراثتي راجهش گويند. ولي آقاي بيدل و تيتوم از جهش و چگونگي انجام آن اطلاعي نداشتند، جهش از ديدگاه آنان يعني عدم رشد كپك نوروسپورا در محيط كشت حداقل بوده است.

اين دو محقق روشي را ابداع كردند كه در اين روش به محيط كشت حداقل انواع ويتامين ها و اسيدهاي آمينه اضافه شد و يك محيط كشت كامل(غني شده) به دست آمد. هاگهاي پرتو ديده نمي توانستند در محيط كشت حداقل رشد كنند ولي درمحيط كشت كامل قادربه رشد بودند.

بعضي مواد (ويتامين ، اسيدآمينه) + محيط كشت حداقل = محيط كشت كامل

×با انجام آزمايش هاي مختلف به تدريج معلوم شد كه عملاً هر ماده اي را كه قارچ درحالت طبيعي توسط مي سازد  تحت كنترل وراثتي است و با اشعه X و يا فرا بنفش مي توان ژنها را طوري تغيير داد كه قادر به عمل نباشند.

 

آقاي بيدل و تيتوم با روش مشابهي با روش فوق تأثير جهش را درسنتز اسيدآمينه نيز پيدا كردند. جهش هاي متعددي در نوروسپورا كشف شد. گروهي از اين جهش يافته ها براي رشد نياز به آمينواسيد آرژينين داشتند. مسير بيوسنتزي براي ساخت اسيد آمينه آرژينين به قرار زير است:

 

 

                               ژن۳                        ژن۲                        ژن۱

پیش ماده X                             آرژینین         <-----    سیترولین        <----      اورنیتین        <------     

     

×پيش ماده X مربوط به محيط كشت حداقل مي باشد.

×آقاي بيدل و تيتوم مشاهده كردند كه جهش يافته هاي نيازمند به آرژينين سه دسته اند:

×در  جدول زير سه نوع جهش يافته و دليل عدم رشد در محيط حداقل را مشاهده مي كنيد.

 

جهش یافته

                       امکان رشد

دليل عدم رشد در محيط كشت حداقل

اول

محيط كشت حداقل + اورنيتين ،‌سيترولين يا آرژينين

نقص ژن 1

دوم

محيط كشت حداقل + سيترولين يا آرژينين

نقص ژن 2

سوم

محيط كشت حداقل + آرژينين

نقص ژن 3

×همانطور كه درجدول مشخص است در جهش يافته هاي اول ژن 1 نقص دارد. با نقص ژن 1 آنزيم 1 توليد نخواهد شد. عدم حضور آنزيم 1 پيش ماده (X) به محصول (اورني تين) تبديل نخواهد شد و در صورت فعال بودن آنزيم 2 و 3 ستيرولين وآرژينين نيز توليد نمي شود.

×در جهش يافته دوم ژن 2 نقص دارد. با نقص ژن 2 آنزيم 2 توليد نخواهد شد. عدم حضور آنزيم 2 اورنيتين به سيترولين تبديل نخواهد شد و درصورت فعال بودن آنزيم 3 آرژينين نيز توليد نمي شود.

×در جهش يافته سوم ژن 3 نقص دارد. با نقص ژن 3 آنزيم 3 توليد نخواهد شد. عدم حضور آنزيم 3 ، سيترولين به آرژينين تبديل نخواهد شد و آرژينين توليد نمي شود.

 

 
 

S...H...G

دانشجوی پزشکی هستم.حدود 10ساله که وبلاگو دارم.اوایل فقط زیست شناسی بود.بعدا کنکوری شد بعدشم متفرقه.نظرات زیادی بهم دادن تشویق کردن انتقاد کردن منم جواب دادم جواب ندادم گذشت وگذشت تا اینکه تصمیم گرفتم ازاین به بعد از رشتم بگم وخاطرات درسی وغیر درسی.امیدوارم مطالب رادال بر رشتم نگیرینو به آزادیم احترام بذارین.نظراتم سعی میکنم بدون سانسور تایید کنم .
ومن الله توفیق

 

آرشيو مطالب

بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
آرشيو
 

پیوندهای روزانه

در المپیاد شرکت کنید
 

پيوند ها

نشریه راه دانشگاه
ادبیات
المپیاد 1
دفتر انتشارات کمک آموزشی
خانه زیست شناسی ایرانیان
المپیاد 2
آموزش و پرورش
survy site
آرایه های ادبی و تست ادبیات
یوخا
شرح غزلیات حافظ
وبلاگ دوستای پزشکی
دکتر مهرداد
پزشک آینده
happy birthday
سربازمهدی
سامانه سما
تست های روان شناسی
بلاگفا
خانه بیولوژی سلولی و مولکولی
دردودلهای دانشجویان پزشکی
دانشجویان دوره42
clinical animation and atlas of human body
پیش به سوی اهداف متعالی
سایت پزشکان بدون مرز
خاطرات پزشکی
case study
emedicine
online visit
oxford dictionary
سازمان زلزله نگاری ایران
powerpoint
font
 

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

امکانات جانبی

RSS 2.0

Weblog Themes By Blog Skin
 

 

 

اسلایدر